Xây dựng hàm cơ bản trong php

Khai báo Hàm:

 1.   //cú pháp
 2. function ten_ham()
 3. {
 4.     //code thực thi
 5. }

Ví dụ 1: Viết hàm tỉnh tổng hai số

 1. function tinh_tong($a,$b)
 2. {
 3.     return $a + $b;
 4. }
 5. echo tinh_tong(3,2);

Ở trên mình xây dựng hàm tính_tổng với hai tham số truyền vào là $a,$b. Trong đoạn code thực thì mình sẽ return giá trị  $a + $b. Sau khi có hàm chỉ cần echo hàm tính_tổng() và truyền tham số vào cho nó.

Ví dụ 2: Hàm kiểm tra số chẵn hay số lẻ

 1. function kiem_tra($number)
 2. {
 3.     if($number % 2 == 0)
 4.     {
 5.         echo "\$number là số chẵn";
 6.     }else
 7.     {
 8.         echo "\$number là số lẻ";
 9.     }
 10. }

​​​​​​​Note: Để kiểm tra hàm đã tồn tại chưa ta dùng if kết hợp với hàm function_exists();

 1. if(!function_exists('phong_dat'))
 2. {
 3.     function phong_dat()
 4.     {
 5.         echo 'hello hàm phong_dat';
 6.     }
 7. }
 8. phong_dat();//kết quả trình duyệt xuất ra hello hàm phong_dat

 

 • Tác giả: Admin
 • 07/02/2017