Mảng và các hàm xử lý mảng trong php

 

sizeof( $arr )

Hàm sizeof() được sử dụng để in ra tổng số phần tử có bên trong một mảng. Lưu ý là nó không thể đếm được toàn bộ phần tử trong mảng đa chiều.

01

02

03

04

05

06

07

08

 

    $name = array('John', 'David', 'Mickey', 'Jackson', 'Binladen');

 

    echo '

';

 

    echo 'Có '. sizeof($name) . ' cái tên.';

    echo '

';

 

?>

array_values( $arr )

Hàm array_values() sẽ rất có ích nếu như bạn muốn tạo ra một mảng mới và mảng mới này sẽ chứa toàn bộ giá trị của mảng được sử dụng trong hàm này.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

    $hero = array(

        'name'    => 'Thạch',

        'age'    => '23',

        'race'    => 'Human',

        'Weapon'    => 'Rocket'

    );

 

    $thach = array_values( $hero );

 

    print_r( $thach );

?>

array_keys( $arr )

Nếu như hàm array_values() sẽ bóc toàn bộ giá trị trong mảng bỏ vào một mảng mới thì hàm array_keys() sẽ bóc toàn bộ key trong mảng bỏ vào một mảng mới.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

$hero = array(

    'name'    => 'Thạch',

    'age'    => '23',

    'race'    => 'Human',

    'Weapon'    => 'Rocket'

);

 

$class = array_keys( $hero );

 

print_r( $class );

?>

each( $arr )

Đây là một hàm mà nó thường dùng kèm với vòng lặp (thường là vòng lặp while) để in ra một cặp key và giá trị của nó. Thực ra cái này cũng không thường được sử dụng cho lắm nhưng mà nó có thể giúp bạn sử dụng cùng lúc cả key và giá trị linh hoạt.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

$hero = array(

    'name'    => 'Thạch',

    'age'    => '23',

    'race'    => 'Human',

    'Weapon'    => 'Rocket'

);

 

while( list($key, $value) = each( $hero )) {

    echo "$key - $value
"
;

}

?>

array_reverse( $arr )

Hàm này được sử dụng để đảo ngược thứ tự giá trị trong mảng.

01

02

03

04

05

06

07

    $number = array(25,44,23,15,53,75);

 

    echo '

';

 

    print_r ( array_reverse( $number ) );

    echo '

'

 

?>

array_merge( $arr1, $arr2,… )

Hàm này được sử dụng để gộp các dữ liệu của hai hoặc nhiều mảng lại với nhau.

01

02

03

04

05

06

07

08

    $number = array(10,20,30,40);

    $name = array("John","Thạch","Wun","Ciu");

 

    echo '

';

 

    print_r( array_merge( $number, $name ) );

    echo '

';

 

?>

join( $spec, $arr )

Hàm này có tác dụng sẽ lấy toàn bộ giá trị trong mảng và có thể cách nhau bằng một ký tự nhất định. Ví dụ dưới đây là lấy toàn bộ giá trị ra ngoài và cách nhau bởi dấu phẩy.

01

02

03

04

05

06

    $name = array("John","Thạch","Wun","Ciu");

 

    echo join( ',', $name );

 

?>

Ngoài ra hàm này còn có một cái tên khác nữa đó là implode().

Các hàm sắp xếp mảng

Nếu bạn cần thiết lập lại thứ tự các giá trị bên trong mảng thì có thể sử dụng các hàm sau đây:

  • sort() – Xếp mảng theo thứ tự tăng dần.
  • rsort() – Xếp mảng theo thứ tự giảm dần.
  • asort() – Xếp mảng theo thứ tự tăng dần, dựa vào giá trị.
  • ksort() – Xếp mảng theo thứ tự tăng dần, dựa vào key.
  • arsort() – Xếp mảng theo thứ tự giảm dần, dựa vào giá trị.
  • krsort() – Xếp mảng theo thứ tự giảm dần, dựa vào key.
  • Tác giả: Admin
  • 07/02/2017