Lớp và đối tượng trong mô hình OOP

OOP (object-oriented programming) - Lập tình hướng đối tượng. Một đối tượng được tạo ra từ một lớp, hay lớp là khung kịch bản của một đối tượng. Trong lớp đó sẽ có các thuộc tính(biến) và phương thức(hàm).

 

 1. Class _12a2
 2. {
 3.     public $lop_truong = 'phan văn lĩnh';
 4.     function hello()
 5.     {
 6.         return $this->lop_truong . ' là người đứng đầu';
 7.     }
 8.     function hoc_luc()
 9.     {
 10.         return $this->lop_truong . 'là người học giỏi nhất';
 11.     }
 12. }

Ở đây mình tạo ra một lớp _12a2 .Trong lớp này mình khai báo các phương thức và thuộc tính cho nó.

Sau đó minh tạo ra một biến $lop_12a2 để hứng mảng của lớp này, kết quả ta được một đối tượng của lớp _12a2.

 

 • Tác giả: Admin
 • 16/02/2017
Bài viêt khác