Biến trong javascript

1. Biến là gì?

Khi học bất kì về ngôn ngữ lập trình thì chắc hẳn các bạn đều tiếp xúc với một thứ được gọi là "biến". Không cần giải thích nhiều, trong javascript tuy không phải là một ngôn ngữ lập trình nhưng javascript vẫn được định nghĩa các biến. Đơn giản mà nói biến trong javascript cũng giống các ngôn ngữ khác. Vậy chúng ta cùng bắt tay vào tìm hiểu nào?

2. Khai báo biến.

Cách khai báo:  var tên-biến;

Thật đơn giản phải không nào! Không như các ngôn ngữ lập trình như C, C++ hay java khi khao báo biến cần phải khai báo kiểu dữ liệu nhưng trong javascript dễ thở hơn nhiêu chỉ khai báo biến không cần phải chỉ ra kiểu dữ liệu.

Ví dụ:

  var bien1;
 var __bien;

Lưu ý: Khai báo biến trong javascript đơn giản như vậy nhưng vẫn phải tuân theo một số quy tắc:

  • Tên biến chỉ chứa các chữ cái từ a-z viết hoa hoặc viết thường, các chữ số từ 0-9 và dấu gạch dưới.
  • Tên biến chỉ được bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới ( _ ).

Ví dụ:

 var bien1;       //Đúng
 var __bien;     //Đung nốt
 var 123bien;  //Sai bét

Ngoài ra, bạn có thể gán giá trị cho biến.

Ví dụ:

 var bien1 = 'abcxyz';

Hoặc

 var bien1;
 bien1 = 'abcxyz';

Như vậy thì khai báo biến cũng hết sức đơn giản, phải không nào?

3. Kiểu dữ liệu của biến.

Như đã nói ở trên trong javascript không cần phải khai báo kiểu dữ liệu khi khao báo biến. Vì lý do đó bạn được phép thay đổi kiểu dữ liệu của biến khi gán giá trị.

Cụ thể: 

 var bien1;
 bien1 = 'abcxyz'; // Kiểu string
 bien1 = 5;        // Kiểu integer
 bien1 = 5.5;          // Kiểu float

Và sau đây là một số kiểu dữ liệu của biến trong javascript.

  • Kiểu string
  • Kiểu mảng
  • Kiểu integer (số nguyên)
  • Kiểu float (số thực)
  • ...

4. Tổng kết

Có thể nói biến trong javascript cũng không khó phải không. Khai báo biến hay kiểu dữ liệu trong javascript chỉ có như vậy thôi. Ở những bài sau mình sẽ giới thiệu các bạn sâu hơn về biến trong javascript, các kiểu dữ liệu biến trong javascript. 

 

  • Tác giả: Dương Huân
  • 10/06/2017
Bài viêt khác